KİŞİLER HUKUKU

 • Gerçek Kişiler
  • Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
  • Kişilik Hakları
  • Hak Ehliyeti
  • Fiil Ehliyeti
   • Tam Ehliyetliler
   • Tam Ehliyetsizler
   • Sınırlı Ehliyetsizler
   • Sınırlı Ehliyetliler
  • Tüzel Kişiler
   • Giriş
   • Dernekler
   • Vakıflar

EŞYA HUKUKU

 • Eşya Kavramı
  • Taşınır – Taşınmaz Eşya
  • Bölünebilen – Bölünemeyen Eşya
  • Basit Eşya, Birleşik Eşya ve Eşya Birliği
  • Misli-Misli Olmayan Eşya
  • Asli Şey – Eklenti
 • Zilyetlik
  • Zilyetlik Çeşitleri
   • Asli Zilyet – Fer’i Zilyetlik
   • Haklı Zilyet – Haksız Zilyet
   • Dolaylı Zilyet – Dolaysız Zilyet
   • Başkası için Zilyet – Kendisi için Zilyet
   • Eşya Zilyetliği – Hak Zilyetliği
   • Emin Sıfatıyla Zilyetlik
  • Zilyetliğin Kazanılması
   • Aslen
   • Devren
    • Teslimli Kazanılması
     • Eşyanın Teslimi
     • Araçların Teslimi
     • Teslim Yerine Sözleşme
    • Teslimsiz Kazanılması
     • Hükmen Teslim
     • Zilyetliğin Havalesi
     • Temsilci Aracılığıyla
     • Emtia Senetlerinin Teslimi Yoluyla
     • Kısa Elden Teslim
    • Tesisen
    • Miras Yoluyla
   • Zilyetliğin Sona Ermesi
    • İradeyle
     • Terk
     • Zilyetliğin Devri
    • İrade Dışı
   • Zilyetliğin Korunması
    • Savunma Hakkı
    • Zilyetlik Davaları
     • Zilyetliğin İadesi
     • Zilyetliğe Saldırının Durdurulması Davası
    • Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması
 • Tapu Sicili
  • Sicilin Unsurları
   • Ana Siciller
    • Tapu Kütüğü
    • Kat Mülkiyeti Kütüğü
    • Yevmiye Defteri
    • Belgeler
    • Planlar
   • Yardımcı Siciller
    • Mal Sahipleri Sicili
    • Aziller Sicili
    • Düzeltmeler Sicili
    • Kamu Orta Malları Sicili
    • Tablo Defteri
    • Yazışma Defterleri
    • İdari Sınırlar Karar Defteri
   • Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler
    • Zabıt (Kayıt) Defteri
    • Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri
    • İpotek Kayıt Defteri
    • Fihrist Defteri
   • Tapu Sicili Sistemi İlkeleri
    • Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi
    • Tescil İlkesi
    • Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi
    • Tapu Siciline Güven İlkesi
    • Tapu Sicilinin Açıklığı İlkesi
    • Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu
   • Tapu Siciline Yapılacak İşlemler
    • Tescil
     • Tescil Yapılacak Haklar
      • Mülkiyet
      • İrtifak Hakları
      • Taşınmaz Yükü
      • Rehin Hakkı
     • Tescilin Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar
      • Tescil Talebi
      • Hukuki Sebep
      • Belgelendirme
     • Tescilin Hükümleri
      • Tescilin Olumsuz Hükmü
      • Tescilin Olumlu Hükmü
     • Tadil
     • Terkin
    • Beyanlar
    • Şerhler
     • Nisbi Hakları Kuvvetlendirici Şerh
      • Sözleşmeden Doğan Alım Hakkı (İştira Hakkı)
      • Sözleşmeden Doğan Geri Alım Hakkı (Vefa)
      • Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı (Şufa)
      • Taşınmaz Satış Vaadi
     • Tasarruf Yetkisini Kısıtlayıcı Şerh
     • Geçici Tescil Şerhi
 • Ayni Haklar
  • Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler
   • Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi
   • Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi
   • Güvenin Korunması İlkesi
   • Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi
   • Ayni Hakların Hak Düşürücü Süreye ve Zaman Aşımına Bağlı Olmaması İlkesi
 • Mülkiyet
  • Mülkiyet Hakkının İçeriği
   • Aktif Yetki (Olumlu)
   • Koruyucu Yetki (Olumsuz)
    • İstihkak Davası
    • Haksız El Atmanın Önlenmesi Davası
   • Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı
    • Bütünleyici Parça
    • Eklenti
   • Mülkiyet Çeşitleri
    • Paylı Mülkiyet
    • Elbirliği Mülkiyeti
 • Taşınmaz Mülkiyeti
  • Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
   • Tescil ile Kazanma
   • Tescilsiz Kazanma
    • Miras
    • Kamulaştırma
    • Cebri İcra
    • Mahkeme İlamı
    • İşgal
   • Zamanaşımı ile Kazanma
    • Olağan Zamanaşımı
    • Olağanüstü Zamanaşımı
   • Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği
    • Yapılar
    • Yapının Arazinin Mülkiyetine Tabi Olduğunun İstisnaları
     • Üst Hakkı
     • Mecralar
     • Taşınır Yapılar
     • Taşkın İnşaat (Taşkın Yapı)
 • Taşınır Mülkiyeti
  • Taşınır Mülkiyetinin Konusu
  • Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
   • Devren Kazanma (Zilyetliğin Devri)
   • Aslen Kazanma
   • Sahipsiz Eşyaların Aslen Kazanılması
    • Sahiplenme
   • Sahipli Eşyaların Aslen Kazanılması
    • Bulunmuş Eşya (Lükata)
    • Define
    • İşleme
    • Karışma – Birleşme
    • Zamanaşımı
 • Sınırlı Ayni Haklar
  • İrtifak Hakları
   • Taşınmaz Lehine İrtifaklar
   • Şahsi İrtifaklar
    • İntifa Hakkı
    • Oturma Hakkı (Sükna Hakkı)
   • Düzensiz İrtifaklar
    • Üst hakkı
    • Geçit Hakkı
    • Kaynak Hakkı
    • Mecra Hakkı
   • Taşınmaz Yükü
   • Rehin Hakkı
    • Taşınmaz Rehni Çeşitleri
     • İpotek
     • İpotekli Borç Senedi
     • İrat Senedi
    • Taşınır Rehni Çeşitleri
     • Teslim Şartlı Rehin
     • Ardı Ardına Rehin
     • Alt Alta Rehin
     • Hapis Hakkı
     • Alacak Hakkı Rehini

MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU